Skip to content

Procedura egzekucyjna w Polsce – poradnik dla dłużników i wierzycieli

Procedura egzekucyjna w Polsce stanowi proces, którego celem jest dochodzenie należności wierzyciela na podstawie tytułu wykonawczego. Postępowanie to jest ściśle regulowane przez przepisy prawa, a w jego realizacji uczestniczą komornicy sądowi. W poniższym artykule przedstawimy etapy procedury egzekucyjnej oraz ważne informacje dla dłużników i wierzycieli.

Uzyskanie tytułu wykonawczego

Pierwszym krokiem dla wierzyciela jest uzyskanie tytułu wykonawczego, który stanowi podstawę do egzekucji. Tytułem wykonawczym może być wyrok sądu, nakaz zapłaty, ugoda sądowa, decyzje administracyjne czy inne dokumenty określone w ustawie.

Nadanie klauzuli wykonalności

Wierzyciel musi wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności dla tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności potwierdza, że tytuł jest prawomocny i stanowi podstawę do przystąpienia do egzekucji.

Wybór komornika i zlecenie egzekucji

Wierzyciel powinien wybrać komornika sądowego i zlecić mu przeprowadzenie egzekucji. W tym celu należy przedstawić komornikowi tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności oraz dokumenty potwierdzające wysokość należności.

Postępowanie egzekucyjne

Komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne, którego celem jest ściągnięcie długu od dłużnika. W ramach tego postępowania komornik może podjąć różne działania, takie jak zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie rachunków bankowych, czy zajęcie mienia ruchomego lub nieruchomego dłużnika.

Współpraca z dłużnikiem

Dłużnik powinien współpracować z komornikiem, dostarczając niezbędnych informacji oraz udzielając dostępu do mienia w celu jego zajęcia. Warto również poinformować komornika o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przebieg egzekucji, np. o istniejących zabezpieczeniach lub innych postępowaniach egzekucyjnych.

Zabezpieczenie roszczeń

Wierzyciel ma prawo wystąpić o zabezpieczenie roszczeń przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego, jeżeli istnieje ryzyko, że dłużnik może ukryć, zniszczyć lub zbyć majątek. Zabezpieczenie może polegać na zajęciu.

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.