Kancelaria komornicza Kamil Michalski

Jak rozpocząć postępowanie ekzekucyjne?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji. Wniosek składa się na piśmie w kancelarii lub pocztą.

WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

  1. wskazanie wierzyciela (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania lub siedziby, numer PESEL, NIP lub KRS – w przypadku osób prawnych)
  2. wskazanie dłużnika (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP lub KRS – w przypadku osób prawnych)
  3. wskazanie świadczenia, które ma być egzekwowane
  4. DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ORYGINAŁ TYTUŁU WYKONAWCZEGO – tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny ( wyrok, postanowienie Sądu)  zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Tytułami egzekucyjnymi są prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenia sądu lub referendarza sądowego, zawarte przed sądem ugody; wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed sądem polubownym; ugoda zawarta przed mediatorem; inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej jak np. akt notarialny, którym dłużnik poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do zapłaty kwoty pieniężnej.

Tytuły wykonawcze, co do zasady, podlegają zaopatrzeniu w sądową klauzulę wykonalności, określającą świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji oraz wskazujące czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne czy jako natychmiast wykonalne. W przypadku gdy zasądzono świadczenie pieniężne w walucie obcej sąd nadaje klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty na walutę polską.

Godziny pracy kancelarii

Poniedziałek - Piątek
09.00 - 15.00

Komornik przyjmuje

Wtorek
10.00 - 12.00