Kamil Michalski

Zakres działań

WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale.
Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres.

We wniosku egzekucyjnym należy:

 • wskazać świadczenie, które ma być spełnione
 • sposób egzekucji

Wierzyciel może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi.
Wniosek o wszczęcie egzekucji winien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 kpc.

We wniosku egzekucyjnym powinno znaleźć się jak najwięcej danych dłużnika:

 • osoba fizyczna: numer dowodu osobistego, Pesel, NIP
 • osoba prawna: numer NIP, Regon, KRS

Wskazując egzekucję z nieruchomości, powinno dołączyć się informacje:

 • czy dłużnik jest jej właścicielem/współwłaścicielem
 • nr KW (księgi wieczystej nieruchomości)
 • dokładne położenie nieruchomości (adres)

We wniosku o egzekucję z ruchomości wierzyciel powinien wskazać:

 • miejsce, w którym znajdują się ruchomości
 • wymienić ruchomość którą należy zająć

Wskazując egzekucję z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności czy rachunku bankowego dłużnika, powinno dołączyć się informacje dotyczące:

 • nazwy zakładu pracy dłużnika wraz ze wskazaniem jego pełnej nazwy i adresu
 • nazwy trzeciodłużnika wraz ze wskazaniem jego pełnej nazwy i adresu– podmiot wobec

którego dłużnik ma roszczenie pieniężne – wierzytelność

 • nazwę banku i/lub nr rachunku bankowego dłużnika

Wierzyciel zgodnie art.8 ust.5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zgodnie art.8 ust.6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
Wierzyciel jest zobowiązany do wskazania majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja. Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może zgodnie z art. 797 ¹ kpc zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem.

Zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 797 ¹ kpc.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą.

Wydatkami, o których mowa w ust. 1, są:

 • należności biegłych
 • koszty ogłoszeń w pismach
 • koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą
 • komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości
 • należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w
 • czynnościach
 • koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 11, poza terenem rewiru
 • komorniczego
 • koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym
 • koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego
 • lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
 • koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom
 • zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 39, komornik może żądać zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia.