Skip to content

Dla dłużników

DŁUŻNIK

to osoba przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Jest on obowiązany spełnić na rzecz wierzyciela określone w tytule wykonawczym świadczenie pieniężne lub niepieniężne.

TYTUŁ WYKONAWCZY

to tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Tytułem egzekucyjnym może być m.in. orzeczenie sądu, referendarza sądowego, ugoda zawarta przed sądem (wszystkie tytuły wymienia art. 777 kodeksu postępowania cywilnego). Treść klauzuli określa zaś rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (przepisy można pobrać na dole strony).

Komornik jest obowiązany,

na wniosek wierzyciela i na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego, dokonać wszelkich przewidzianych prawem czynności, aby doprowadzić do wypełnienia określonego w tym tytule obowiązku. KOMORNIK NIE MA PRAWA BADANIA ZASADNOŚCI ANI WYMAGALNOŚCI tego obowiązku. Nie wie również jakie zdarzenia spowodowały wydanie tytułu wykonawczego, a tym samym CZEGO DOTYCZĄ EGZEKWOWANE PRZEZ WIERZYCIELA NALEŻNOŚCI. Komornik zna jedynie sygnaturę akt sprawy sądowej, pod którą we właściwym sądzie dłużnik może dowiedzieć się czego dotyczy sprawa.

Na wniosek wierzyciela komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne z ruchomości należących do dłużnika, jego rachunków bankowych, wynagrodzenia, innych wierzytelności (np. emerytury) i innych praw majątkowych (np. udziałów dłużnika w spółce z o.o.) czy też nieruchomości. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 770 kodeksu postępowania cywilnego to DŁUŻNIK PONOSI KOSZTY EGZEKUCJI, które ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Zatem im dłużej trwa postępowanie i im więcej czynności w jego ramach musi podjąć komornik, tym koszty egzekucji są wyższe.

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.