Skip to content

Kiedy warto zwrócić się do komornika sądowego? Przypadki, w których może pomóc

Komornik sądowy to osoba, która działa na rzecz dochodzenia należności przez wierzycieli, bazując na prawomocnych tytułach wykonawczych. Warto wiedzieć, kiedy zwrócić się do komornika sądowego, aby odzyskać dług od dłużnika. W tym artykule omówimy sytuacje, w których pomoc komornika może okazać się niezbędna, takich jak:

  • Brak skuteczności negocjacji z dłużnikiem
  • Uzyskanie prawomocnego tytułu wykonawczego
  • Wygaśnięcie terminu zapłaty
  • Zagrożenie utraty majątku przez dłużnika
  • Nieznany adres dłużnika
  • Brak skuteczności innych środków prawnych

Brak skuteczności negocjacji z dłużnikiem

W sytuacji, gdy dłużnik nie wywiązuje się z zobowiązań, warto najpierw spróbować rozwiązać problem w sposób polubowny, np. poprzez negocjacje czy mediację. Jeśli te działania nie przynoszą efektów, wówczas pomoc komornika może być konieczna, aby skutecznie odzyskać należności.

Uzyskanie prawomocnego tytułu wykonawczego

Komornik sądowy może pomóc tylko w przypadku, gdy wierzyciel posiada prawomocny tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności, np. wyrok sądu, nakaz zapłaty, ugoda sądowa czy decyzje administracyjne. Bez takiego dokumentu komornik nie ma podstawy do podjęcia działań egzekucyjnych.

Wygaśnięcie terminu zapłaty

Zwrócenie się do komornika sądowego może być konieczne, gdy mija termin zapłaty określony w tytule wykonawczym, a dłużnik nie uregulował swojego zobowiązania. Warto wówczas szybko podjąć działania egzekucyjne, by zminimalizować ryzyko utraty należności.

Zagrożenie utraty majątku przez dłużnika

Jeśli istnieje podejrzenie, że dłużnik może próbować ukryć, zniszczyć lub zbyć majątek w celu uniknięcia zapłaty długu, warto zwrócić się do komornika. Komornik może zająć majątek dłużnika, zabezpieczając w ten sposób roszczenia wierzyciela.

Nieznany adres dłużnika

Jeśli wierzyciel nie zna aktualnego adresu dłużnika lub ten zmienia miejsce zamieszkania w celu uniknięcia egzekucji, komornik może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu dłużnika, korzystając ze swoich uprawnień oraz współpracując z innymi instytucjami.

Brak skuteczności innych środków prawnych

W sytuacji, gdy inne środki prawne, takie jak wezwania do zapłaty, pozwy sądowe czy mediacje nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, wówczas warto skorzystać z usług komornika 

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.