Skip to content

Komornik sądowy – jakie są jego obowiązki i uprawnienia

Komornik sądowy pełni ważną funkcję w systemie prawnym, będąc łącznikiem między sądem a uczestnikami postępowania egzekucyjnego. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych, które zostały wydane przez sąd lub inne organy uprawnione. W niniejszym artykule przybliżymy obowiązki i uprawnienia komornika sądowego, aby lepiej zrozumieć jego rolę w procesie odzyskiwania należności.

Obowiązki komornika sądowego

Wśród obowiązków komornika sądowego można wymienić:

a) Przeprowadzanie egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych – komornik jest odpowiedzialny za wprowadzenie w życie orzeczeń sądowych, które zobowiązują dłużnika do zapłaty określonej sumy, przekazania rzeczy czy wydania nieruchomości.

b) Doręczanie pism procesowych – komornik ma obowiązek doręczać pisma procesowe uczestnikom postępowania egzekucyjnego, w tym zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

c) Oszacowanie wartości mienia – w przypadku egzekucji majątkowej, komornik musi oszacować wartość mienia dłużnika, które podlega egzekucji.

d) Prowadzenie licytacji – komornik przeprowadza licytacje mienia zajętego w wyniku egzekucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

e) Zabezpieczenie roszczeń wierzyciela – komornik ma obowiązek podejmować czynności zmierzające do zabezpieczenia interesów wierzyciela, np. poprzez zajęcie mienia dłużnika.

f) Rozliczanie wpływów z egzekucji – komornik musi sporządzić i przedstawić wierzycielowi rozliczenie z przeprowadzonej egzekucji, wskazując uzyskane kwoty i pokryte koszty.

Uprawnienia komornika sądowego

Komornik sądowy posiada również szeroki zakres uprawnień, które umożliwiają mu efektywne przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego:

a) Żądanie informacji – komornik może żądać od dłużnika, wierzyciela oraz innych podmiotów niezbędnych informacji dotyczących egzekucji.

b) Wstęp do lokalu mieszkalnego – komornik może wejść do lokalu mieszkalnego dłużnika celem przeprowadzenia czynności egzekucyjnych.

c) Zatrzymanie dokumentów – komornik może zatrzymać dowody osobiste dłużnika

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.