Skip to content

Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym – prawa i możliwości

W sytuacji, gdy dłużnik zostaje objęty postępowaniem egzekucyjnym, istnieją pewne prawa oraz możliwości, które chronią go przed nadmiernym naruszeniem jego interesów. W artykule omówimy ochronę dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym oraz jego prawa i możliwości.

Minimalne wynagrodzenie wolne od egzekucji

W przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, dłużnik ma prawo do zachowania minimalnego wynagrodzenia wolnego od egzekucji. Ustawa określa kwotę minimalnego wynagrodzenia, która nie może być zajęta przez komornika. Pozwala to dłużnikowi utrzymać minimum środków na pokrycie bieżących potrzeb życiowych.

Ochrona nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości może być ograniczona przez przepisy prawa, które chronią mieszkanie, w którym dłużnik zamieszkuje na stałe. Komornik nie może zająć takiej nieruchomości, chyba że dług wynika z nieuregulowania opłat związanych z jej użytkowaniem. W przypadku innych nieruchomości, komornik może je zająć, jednak wartość egzekucji musi być adekwatna do wartości długu.

Ochrona mienia ruchomego

W przypadku zajęcia mienia ruchomego przez komornika, dłużnik ma prawo do zachowania określonych przedmiotów, które są niezbędne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Przedmioty takie jak odzież, żywność, środki higieniczne czy niektóre sprzęty domowe są zazwyczaj wyłączone z egzekucji.

Ochrona przed nadmierną egzekucją

Komornik powinien prowadzić egzekucję w sposób, który nie narusza interesów dłużnika w sposób nieproporcjonalny. Oznacza to, że komornik powinien unikać działań, które prowadzą do nadmiernej utraty mienia dłużnika, w stosunku do kwoty długu.

Możliwość zawieszenia egzekucji

W przypadku trudnej sytuacji życiowej dłużnika, takiej jak choroba, utrata pracy czy inne okoliczności, dłużnik może wystąpić do sądu z wnioskiem o zawieszenie egzekucji. Sąd ocenia sytuację dłużnika i może zawiesić egzekucję na określony czas, dając dłużnikowi możliwość poprawienia swojej sytuacji finansowej.

Możliwość rozłożenia długu na raty

Dłużnik może wystąpić do wierzyciela lub sądu z wnioskiem o rozłożenie zobowiązania na raty.

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.