Skip to content

Umorzenie postępowania egzekucyjnego – przyczyny i procedura

Umorzenie postępowania egzekucyjnego – przyczyny i procedura

Postępowanie egzekucyjne ma na celu zmuszenie dłużnika do spłaty zobowiązań. Jednakże w pewnych okolicznościach może dojść do umorzenia postępowania egzekucyjnego. W niniejszym artykule omówimy przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz procedurę, jaką należy w tym celu zastosować.

  • Przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić z różnych powodów, takich jak:

Spłata długu przez dłużnika: Gdy dłużnik spłaci swoje zobowiązanie w całości, postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone.

Ugodowa spłata długu: Jeśli dłużnik i wierzyciel dojdą do ugody co do spłaty długu, może to prowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Przedawnienie długu: Postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone, jeśli dług ulegnie przedawnieniu zgodnie z przepisami prawa.

Brak możliwości odzyskania długu: Gdy komornik ustali, że dłużnik nie posiada mienia, z którego można zaspokoić roszczenia wierzyciela, postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone.

Śmierć dłużnika: W przypadku śmierci dłużnika, postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone, chyba że istnieją spadkobiercy, którzy przejmują dług.

Inne okoliczności: W niektórych przypadkach sąd może umorzyć postępowanie egzekucyjne ze względu na inne okoliczności, które uzna za wystarczająco istotne.

  • Procedura umorzenia postępowania egzekucyjnego

W zależności od przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego, procedura może różnić się pod względem formalnym:

Spłata długu lub ugodowa spłata: Dłużnik powinien poinformować komornika o spłacie długu lub zawartej ugodzie. Komornik sprawdzi, czy dług został uregulowany, a następnie wystąpi do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Przedawnienie długu: Dłużnik może wystąpić do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego, powołując się na przedawnienie długu. Sąd bada wniosek i może umorzyć postępowanie, jeśli uzna, że dług rzeczywiście uległ przedawnieniu.

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.