Skip to content

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Egzekucja świadczeń pieniężnych przez komornika to proces dochodzenia roszczeń majątkowych w ramach egzekucji sądowej. Komornik, jako niezależny organ powołany przez państwo, odpowiada za egzekwowanie należności na rzecz wierzyciela w sposób uregulowany prawnie. W niniejszym artykule omówimy proces egzekucji komorniczej, uprawnienia komornika oraz obowiązki dłużnika.

Proces egzekucji komorniczej:

  • Tytuł egzekucyjny – Przed rozpoczęciem procesu egzekucji wierzyciel musi posiadać ważny tytuł egzekucyjny, który stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Tytułem egzekucyjnym może być m.in. prawomocne orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem, tytuł wykonawczy wydany przez sąd lub notariusza.
  • Zlecenie egzekucji – Wierzyciel zleca komornikowi egzekucję, przekazując mu tytuł egzekucyjny oraz wskazując majątek dłużnika, który ma być przedmiotem egzekucji. Komornik jest zobowiązany do przyjęcia zlecenia oraz do podjęcia czynności egzekucyjnych.
  • Ostrzeżenie – Komornik zawiadamia dłużnika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, wyznaczając termin spłaty zadłużenia. Dłużnik ma możliwość uniknięcia egzekucji, uregulowując zobowiązania w wyznaczonym terminie.
  • Czynności egzekucyjne – Jeśli dłużnik nie ureguluje zobowiązań w wyznaczonym terminie, komornik przystępuje do czynności egzekucyjnych. Może to obejmować zajęcie rachunków bankowych, nieruchomości, pojazdów czy innych wartościowych rzeczy, które są własnością dłużnika.
  • Sprzedaż majątku – Zajęty majątek dłużnika może być sprzedany na przetargu lub aukcji, z zachowaniem przepisów prawa. Zebrane w ten sposób środki finansowe są następnie przekazywane wierzycielowi.

Uprawnienia komornika:

  • Komornik posiada szerokie uprawnienia w trakcie procesu egzekucji, które obejmują m.in.:
  • przeprowadzanie czynności egzekucyjnych na podstawie tytułu egzekucyjnego,
  • zajmowanie majątku dłużnika,
  • prowadzenie postępowania egzekucyjnego,
  • zabezpieczenie roszczeń wierzyciela

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.