Skip to content

Nadzór nad licytacjami

Nadzór nad licytacjami przez komornika to proces, w którym komornik sądowy sprawuje kontrolę nad przeprowadzeniem licytacji (aukcji) majątku dłużnika, zajętego w postępowaniu egzekucyjnym. Licytacje są organizowane w celu sprzedaży majątku dłużnika, aby uzyskać środki na pokrycie długu wobec wierzyciela.

Komornik pełni rolę zarówno organizatora, jak i osoby odpowiedzialnej za prawidłowe przeprowadzenie licytacji. Nadzór nad licytacjami przez komornika obejmuje szereg obowiązków, takich jak:

1. Przygotowanie licytacji: Komornik jest odpowiedzialny za ustalenie daty, miejsca oraz warunków przeprowadzenia licytacji. Musi również poinformować zarówno wierzyciela, jak i dłużnika o planowanej licytacji.

2. Wycena majątku: Przed licytacją komornik musi dokonać wyceny majątku dłużnika, który ma zostać sprzedany. Wycena ta jest podstawą do ustalenia ceny wywoławczej licytacji.

3. Ogłoszenie licytacji: Komornik jest zobowiązany do ogłoszenia planowanej licytacji w odpowiednich mediach, tak aby potencjalni uczestnicy mogli się o niej dowiedzieć.

4. Przeprowadzenie licytacji: W dniu licytacji komornik prowadzi aukcję, przyjmuje oferty od uczestników, ustala najwyższą ofertę i przyznaje przedmiot licytacji wygrywającemu uczestnikowi.

5. Sporządzenie protokołu licytacji: Po zakończeniu licytacji komornik sporządza protokół, w którym zawiera informacje na temat przebiegu licytacji, ofert, wygrywającego uczestnika oraz ceny, za którą przedmiot został sprzedany.

6. Przekazanie środków wierzycielowi: Po zakończeniu licytacji i otrzymaniu środków od nabywcy, komornik przekazuje uzyskane kwoty wierzycielowi, pomniejszone o koszty postępowania egzekucyjnego.

Nadzór nad licytacjami przez komornika jest regulowany przez przepisy prawa, które określają zasady i warunki przeprowadzenia licytacji oraz odpowiedzialność komornika za prawidłowe jej przeprowadzenie.

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.