Skip to content

Wydanie ruchomości

Wydanie nieruchomości przez komornika to procedura, która ma miejsce w wyniku egzekucji komorniczej na rzecz wierzyciela. W sytuacji, gdy dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o wszczęcie egzekucji komorniczej. Jeżeli sąd wyda stosowne postanowienie, komornik zajmuje się realizacją egzekucji z majątku dłużnika, w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Jednym z rodzajów majątku, który może być przedmiotem egzekucji komorniczej, są nieruchomości. Komornik może zorganizować licytację nieruchomości, a środki uzyskane z jej sprzedaży przeznaczyć na pokrycie długów dłużnika. Proces ten odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi egzekucji komorniczej.

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.