Kamil Michalski

Komornik Sądowy Gdańsk-Północ – Kamil Michalski

Szanowni Państwo,

Witamy na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, która ułatwi Państwu kontakt z jego Kancelarią komorniczą oraz dostarczy informacji niezbędnych do zainicjowania i popierania postępowania egzekucyjnego.

Kim jest komornik sądowy?

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Komornik wykonuje zawód na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Kancelaria komornicza w której sprawuje urząd Komornik Sądowy Kamil Michalski znajduje się w Gdańsku przy ul. Polanki 124D/3.

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Komornik sądowy zajmuje się:

 • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
 • wykonywaniem innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • wykonywaniem postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 • wykonywaniem zadań określonych w innych ustawach.

Jak ustalić właściwego komornika?

Komornik działa na obszarze rewiru komorniczego.  Rewirem jest obszar Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Kamil Michalski  informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości;
 • o wydanie nieruchomości;
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wskazana właściwość ma oparcie w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, która mają weszła w życie dnia 1 stycznia 2019 r.

Czym jest postępowanie zabezpieczające?

Postępowanie zabezpieczające służy zapewnieniu uprawnionemu ochrony jego praw do momentu prawomocnego zakończenia postępowania przed sądem oraz zabezpieczenie przyszłej egzekucji.  Uprawniony dysponując nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym lub postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia zaopatrzonym w klauzulę wykonalności może wystąpić z wnioskiem do komornika sądowego o wszczęcie postępowania w celu wykonania zabezpieczenia.

Uprawniony występując z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu wykonania postanowienia o zabezpieczeniu uiszcza opłatę określoną w art. 31 ustawy o kosztach komorniczych ( tj. Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu

Do wykonania postanowienia o zabezpieczeniu stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym. Komornik może m. in. dokonać zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego, wierzytelności, praw majątkowych obowiązanego.

Jak rozpocząć postępowanie egzekucyjne?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji. Wniosek składa się na piśmie w kancelarii lub pocztą.

WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

 1. wskazanie wierzyciela (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania lub siedziby, numer PESEL, NIP lub KRS – w przypadku osób prawnych)
 2. wskazanie dłużnika (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP lub KRS – w przypadku osób prawnych)
 3. wskazanie świadczenia, które ma być egzekwowane
 4. DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ORYGINAŁ TYTUŁU WYKONAWCZEGO – tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny ( wyrok, postanowienie Sądu)  zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

 Tytułami egzekucyjnymi są prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenia sądu lub referendarza sądowego, zawarte przed sądem ugody; wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed sądem polubownym; ugoda zawarta przed mediatorem; inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej jak np. akt notarialny, którym dłużnik poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do zapłaty kwoty pieniężnej.

Tytuły wykonawcze, co do zasady, podlegają zaopatrzeniu w sądową klauzulę wykonalności, określającą świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji oraz wskazujące czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne czy jako natychmiast wykonalne. W przypadku gdy zasądzono świadczenie pieniężne w walucie obcej sąd nadaje klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty na walutę polską.

Jakie są koszty postępowania egzekucyjnego.

Koszty komornicze obejmują wydatki komornika sądowego, poniesione w toku prowadzonego  postępowania egzekucyjnego oraz opłaty komornicze. . Komornikowi przysługuje zwrot niezbędnych wydatków poniesionych w toku postępowania egzekucyjnego.  Jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności.

Zaliczka wpłacana przez wierzyciela jest przeznaczona na wydatki wskazane w art. 6  ustawy o kosztach komorniczych, m.in.:

 • koszty doręczania korespondencji,
 • koszty uzyskiwania informacji niezbędnych dla prowadzenia postępowania (np. udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ZUS – 35,17 zł; udostępnienie informacji z Urzędu Skarbowego – 35,00zł; informacja z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości 20,00zł)
 • inne wydatki wskazane w ustawie w zależności od specyfiki sposobu egzekucji (np. należności biegłych, ogłoszeń w pismach, koszty transportu specjalistycznego, przejazdy).

Wskazać należy, że zaliczka na wydatki nie jest wynagrodzeniem komornika. Wskazane wyżej wydatki przekazywane są odpowiednim instytucjom, które udzielają odpowiedzi.

Narzędzia komornika sądowego

Kancelaria komornicza korzysta w codziennej pracy z wszystkich dostępnych komornikom narzędzi teleinformatycznych, które ułatwiają i przyspieszają zainicjowanie postępowania oraz uzyskiwanie informacji na jego potrzeby:

 • OGNIVO system bankowy umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankiem dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużnika;
 • EPU (EPU ID 1977) Elektroniczne Postępowanie Upominawcze– umożliwiający prowadzenie postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy;
 • e-CEPIK Elektroniczna Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – obejmujący centralną bazę danych zawierającą informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach;
 • PUE ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – umożliwiająca poszukiwania majątku i źródeł dochodów dłużnika;
 • Baza PESEL / Pesel Net CPD Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – System umożliwiający uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika;
 • EKW – elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych pozwalający ustalić nieruchomości należące do dłużnika;
 • REJESTR ZASTAWÓW – elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów;
 • CEIDG – centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej;
 • e-REGON NIP KRS udostępniany przez GUS – umożliwiający sprawdzenie identyfikatorów dłużnika oraz informacje o prowadzonych firmach lub działalnościach gospodarczych;
 • E-KRS Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) udostępniany przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
 • LICYTACJE.KOMORNIK.PL – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych.

Komornik sądowy Gdańsk egzekucja z nieruchomości