Kamil Michalski

Komornik Sądowy Gdańsk-Północ – Kamil Michalski

Szanowni Państwo,

Witamy na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, która ułatwi Państwu kontakt z jego Kancelarią komorniczą oraz dostarczy informacji niezbędnych do zainicjowania i popierania postępowania egzekucyjnego.

Najczęściej zadawane pytanie dotyczące działalności komornika sądowego

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Komornik wykonuje zawód na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Kancelaria komornicza w której sprawuje urząd Komornik Sądowy Kamil Michalski znajduje się w Gdańsku przy ul. Polanki 124D/3.

 

Load More

Komornik sądowy zajmuje się:

 • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
 • wykonywaniem innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • wykonywaniem postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 • wykonywaniem zadań określonych w innych ustawach.

Load More

Komornik działa na obszarze rewiru komorniczego.  Rewirem jest obszar Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Kamil Michalski  informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości;
 • o wydanie nieruchomości;
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wskazana właściwość ma oparcie w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, która mają weszła w życie dnia 1 stycznia 2019 r.

Load More

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji. Wniosek składa się na piśmie w kancelarii lub pocztą.

WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

 1. wskazanie wierzyciela (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania lub siedziby, numer PESEL, NIP lub KRS – w przypadku osób prawnych)
 2. wskazanie dłużnika (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP lub KRS – w przypadku osób prawnych)
 3. wskazanie świadczenia, które ma być egzekwowane
 4. DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ORYGINAŁ TYTUŁU WYKONAWCZEGO – tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny ( wyrok, postanowienie Sądu)  zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

 Tytułami egzekucyjnymi są prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenia sądu lub referendarza sądowego, zawarte przed sądem ugody; wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed sądem polubownym; ugoda zawarta przed mediatorem; inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej jak np. akt notarialny, którym dłużnik poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do zapłaty kwoty pieniężnej.

Tytuły wykonawcze, co do zasady, podlegają zaopatrzeniu w sądową klauzulę wykonalności, określającą świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji oraz wskazujące czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne czy jako natychmiast wykonalne. W przypadku gdy zasądzono świadczenie pieniężne w walucie obcej sąd nadaje klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty na walutę polską.

Load More

Koszty komornicze obejmują wydatki komornika sądowego, poniesione w toku prowadzonego  postępowania egzekucyjnego oraz opłaty komornicze. . Komornikowi przysługuje zwrot niezbędnych wydatków poniesionych w toku postępowania egzekucyjnego.  Jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności.

Zaliczka wpłacana przez wierzyciela jest przeznaczona na wydatki wskazane w art. 6  ustawy o kosztach komorniczych, m.in.:

 • koszty doręczania korespondencji,
 • koszty uzyskiwania informacji niezbędnych dla prowadzenia postępowania (np. udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ZUS – 35,17 zł; udostępnienie informacji z Urzędu Skarbowego – 35,00zł; informacja z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości 20,00zł)
 • inne wydatki wskazane w ustawie w zależności od specyfiki sposobu egzekucji (np. należności biegłych, ogłoszeń w pismach, koszty transportu specjalistycznego, przejazdy).

Wskazać należy, że zaliczka na wydatki nie jest wynagrodzeniem komornika. Wskazane wyżej wydatki przekazywane są odpowiednim instytucjom, które udzielają odpowiedzi.

Load More

Postępowanie zabezpieczające służy zapewnieniu uprawnionemu ochrony jego praw do momentu prawomocnego zakończenia postępowania przed sądem oraz zabezpieczenie przyszłej egzekucji.  Uprawniony dysponując nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym lub postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia zaopatrzonym w klauzulę wykonalności może wystąpić z wnioskiem do komornika sądowego o wszczęcie postępowania w celu wykonania zabezpieczenia.

Uprawniony występując z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu wykonania postanowienia o zabezpieczeniu uiszcza opłatę określoną w art. 31 ustawy o kosztach komorniczych ( tj. Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu

Do wykonania postanowienia o zabezpieczeniu stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym. Komornik może m. in. dokonać zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego, wierzytelności, praw majątkowych obowiązanego.

Load More

Narzędzia komornika sądowego

Kancelaria komornicza korzysta w codziennej pracy z wszystkich dostępnych komornikom narzędzi teleinformatycznych, które ułatwiają i przyspieszają zainicjowanie postępowania oraz uzyskiwanie informacji na jego potrzeby:

 • OGNIVO system bankowy umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankiem dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużnika;
 • EPU (EPU ID 1977) Elektroniczne Postępowanie Upominawcze– umożliwiający prowadzenie postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy;
 • e-CEPIK Elektroniczna Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – obejmujący centralną bazę danych zawierającą informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach;
 • PUE ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – umożliwiająca poszukiwania majątku i źródeł dochodów dłużnika;
 • Baza PESEL / Pesel Net CPD Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – System umożliwiający uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika;
 • EKW – elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych pozwalający ustalić nieruchomości należące do dłużnika;
 • REJESTR ZASTAWÓW – elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów;
 • CEIDG – centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej;
 • e-REGON NIP KRS udostępniany przez GUS – umożliwiający sprawdzenie identyfikatorów dłużnika oraz informacje o prowadzonych firmach lub działalnościach gospodarczych;
 • E-KRS Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) udostępniany przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
 • LICYTACJE.KOMORNIK.PL – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych.

Komornik sądowy Gdańsk egzekucja z nieruchomości